Nieuws

 • Paarden in Voorne aan Zee.

  © VVD Voorne aan Zee

  20 april − De VVD Voorne aan Zee heeft in de raadsvergadering van 18 april naar aanleiding van de ingediende motie stilgestaan bij het onderwerp paardenhouderijen. De VVD herkent de gesignaleerde problematiek en acht de bestaande situatie ongewenst. Lees verder

 • Ook in 2024 zonnebrandpalen in Voorne aan Zee.

  © VVD Voorne aan Zee

  15 april − Tijdens de commissie samenleving van 26 maart 2024 werd aangegeven dat ook in 2024 zonnebrandpalen in Voorne aan Zee gefinancierd kunnen worden. De VVD heeft hier in het verleden een motie over ingediend. Dit heeft geleid heeft tot het plaatsen van diverse zonnebrandpalen binnen de gemeente Voorne aan Zee. Echter was er nog geen duidelijkheid over de voortzetting van dit project in verband met de benodigde financiële middelen. Lees verder

 • Voorne aan Zee Regenbooggemeente.

  © VVD Voorne aan Zee

  15 maart − Voorne aan Zee is door de gemeenteraad vanaf nu uitgeroepen tot Regenbooggemeente. Dit betekent dat de gemeente zich actief zal inzetten voor de acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap. Het Regenboogstembusakkoord zal uitgevoerd gaan worden. De VVD is verheugd met deze ontwikkeling en ziet het als een belangrijke stap richting een meer inclusieve samenleving. Lees verder

 • Zorgen om alsmaar stijgende kosten jeugdzorg.

  14 februari − Jeugdzorg wordt in Voorne aan Zee georganiseerd via Jeugdhulp Rijnmond. Er zijn 15 gemeenten die hieraan deelnemen, waaronder de gemeente Voorne aan Zee, zodat een zo breed mogelijk aanbod aan hulp gegeven kan worden die benodigd is voor de jeugd binnen deze gemeenten. Op dinsdag 13 februari werd de kadernota van de gemeenschappelijke regeling voorgelegd aan de commissie samenleving. Hieruit blijkt dat de kosten sinds 2019 met ongeveer 100 miljoen euro zijn gestegen tot 313 miljoen. De VVD Voorne aan Zee maakt zich ernstige zorgen over de betaalbaarheid van de Jeugdzorg. Lees verder

 • De Spreidingswet en de gevolgen voor Voorne aan Zee.

  © VVD Voorne aan Zee

  12 februari − De afgelopen weken beheerste de spreidingswet, zowel op landelijk - als op gemeentelijk niveau de gemoederen. Moest deze wet er nu wel of niet komen gelet op de problemen die er bestaan over de opvang van asielzoekers. En …….. past dat nog wel in de rechtse koers van de partijen, die nu aan het onderhandelen zijn over een nieuwe regering. Men is het eens over de vraag of de instroom in brede zin naar beneden moet. Dat antwoord is wel duidelijk. Nederland kan deze aantallen asielzoekers, buitenlandse werknemers en - studenten niet aan. Lees verder

 • VVD Voorne aan zee en windmolens. Hoe zit dat nou?

  17 januari − Met de vaststelling van het VVD Voorne aan Zee verkiezingsprogramma “Samen Sterker verder!” eind 2022 hebben wij ons standpunt ingenomen met betrekking tot de plaatsing van windmolens. “NIEUWE windturbines moeten in principe op zee en niet in ons mooie polderlandschap of in de natuur”. Lees verder

 • VVD Voorne aan Zee bedankt ondernemers.

  © VVD Voorne aan Zee

  17 november − Vandaag is het de dag van de ondernemer. De plaatselijke VVD stond hierbij stil. Aan een aantal ondernemers in Voorne aan Zee is vandaag een presentje uitgereikt om hen te bedanken voor hun inzet. Stuk voor stuk ondernemers waar wij trots op zijn. Deze ondernemers zorgen niet alleen voor een belevenis van dit gebied door hun veelzijdigheid aan producten en diensten, maar zijn ook de draaiende motor van onze lokale economie en een aanjager voor de werkgelegenheid. Lees verder

 • Minister Mark Harbers bij lokale VVD bijeenkomst.

  © VVD Voorne aan Zee

  16 november − Afgelopen zaterdag nam de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, deel aan de lokale VVD bijeenkomst. Gezamenlijk spraken zij over twee belangrijke onderwerpen voor de gemeente Voorne aan Zee. Die onderwerpen waren de bereikbaarheid, met een focus op de verbreding van de N57 en de verzanding van de kust bij Rockanje. Lees verder

 • Begroting 2024.

  © VVD Voorne aan Zee

  12 november − Afgelopen donderdag vond het jaarlijkse hoogtepunt plaats in het bestaan van de raad. De begroting 2024 lag op tafel en moest worden vastgesteld. Alle partijen besteden veel tijd om de beleidsvoornemens van het college tot zich te nemen en daar vragen over te stellen. Uiteindelijk werden maar liefst 27 moties en 6 amendementen ingediend met het doel om aanpassingen door te voeren. Uiteindelijk een lange zit van 16.00 tot 23.00 uur. Wij waren er blij mee. Lees verder

 • Lokale VVD past landelijk verkiezingsprogramma aan.

  © VVD Voorne aan Zee

  27 oktober − Politieke partijen zijn druk bezig met het schrijven van hun verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 22 november. Bij de VVD gebeurt dit met grote input vanuit de leden. Door het indienen van amendementen heeft het netwerk van VVD Voorne aan Zee twee aanpassingen voor elkaar gekregen. Lees verder

 • VVD Voorne aan Zee leeft mee met allen die getroffen zijn door de aardbeving in Marokko.

  11 september − Natuurlijk is er steun nodig en mag men ook hulp uit Nederland verwachten. De rijksoverheid heeft inmiddels 5 miljoen euro toegezegd voor noodhulp en men kijkt nog naar meer. Het is echter niet aan de gemeente om voor de inwoners te beslissen om hier bijvoorbeeld 1 Euro per inwoner bij te dragen. Hoe sympathiek dit ook klinkt. De gemeente heeft een andere taak en die is al ingewikkeld genoeg. Lees verder

 • Zijn risico’s uit te sluiten? Het zoeken naar een goede balans.

  © VVD Voorne aan Zee

  23 augustus − Het zomerseizoen is traditiegetrouw altijd het seizoen van de evenementen. Ook in Voorne aan Zee. De 1 April-viering, het Bevrijdingsfestival, Brielle Blues, de Burchtfeesten, de Wielerronde, de Vestingdagen en de Tintefeesten is zo maar even een greep uit het totale aanbod. Er zijn er namelijk veel ……. veel meer. Ik heb veel respect voor de vele vrijwilligers, die zich jaarlijks inzetten voor de organisatie van al deze evenementen. Het kost namelijk extreem veel tijd en inspanning om iets moois neer te zetten. Vanaf deze plaats wil ik ze dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet. Lees verder

 • Bestemmingsplan windmolens Haringvlietdam.

  24 juni − In de raadsvergadering van 22 juni werd het bestemmingsplan windmolens Haringvlietdam behandeld. In de aanloop naar het debat werd op initiatief van de VVD een motie voorbereid, die uiteindelijk door bijna alle partijen werd onderschreven. Marco Mentink kreeg een compliment van de inspreker de heer Henk Leegwater van de klankbordgroep voor de wijze waarop hij heeft bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat. Het ging hierbij vooral om een andere meetmethodiek om overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Lees verder

 • VVD blij met meer smeerpalen.

  © VVD Voorne aan Zee

  29 mei − De VVD Voorne aan Zee is blij dat in de raad van donderdag 25 mei de motie omtrent het plaatsen van smeerpalen in heel Voorne aan Zee unaniem is aangenomen. Op initiatief van de VVD diende zij samen met de coalitiepartijen IBV, PVaZ en BVNL en andere ondertekenaars een motie in om zonnebrandcrèmepalen te plaatsen op plekken in Voorne aan Zee waar van de zon wordt genoten. Bezoekers van deze gebieden kunnen bij de smeerpalen gratis zonnebrandcrème gebruiken om zich tegen de zon te beschermen. Tevens geeft de paal aan wanneer het goed zou zijn om de crème te smeren. Lees verder

 • VVD Voorne aan Zee blij met harmonisatie winkeltijden verordening.

  28 mei − De VVD Voorne aan Zee vindt een gelijk speelveld voor alle ondernemers in Voorne aan Zee essentieel. De VVD Voorne aan Zee is om deze reden blij dat in de raadsvergadering van 25 mei de harmonisatie Verordening winkeltijden is behandeld en goedgekeurd. Dit naar aanleiding van vragen van de VVD Voorne aan Zee in de commissie Algemene Zaken en Middelen. Lees verder

 • Vijf maanden Voorne aan Zee …….

  © VVD Voorne aan Zee

  26 mei − De fusie van de gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle naar een nieuwe gemeente Voorne aan Zee is toch echt een reorganisatie. En zoals het bij alle reorganisaties gaat is dat wat anders dan dat je een lichtschakelaar omzet om in de nieuwe situatie te komen. Het kost vaak jaren om de nieuwe gewenste situatie te bereiken. Lees verder

 • VVD is blij met het voltooien van de Zwartewaalse skatebaan.

  © VVD Voorne aan Zee

  23 april − VVD Voorne aan Zee is blij met de voltooiing van de nieuwe skatebaan in Zwartewaal. Raadslid Niels Braal bracht tijdens de commissievergadering Ruimte van donderdag 6 april aan de orde dat de onderdelen van de nieuwe skatebaan in Zwartewaal al meerdere maanden onafgemaakt op de nieuwe locatie staan. Voor de realisatie van het nieuwe dorpshart in Zwartewaal is vorige jaar de skatebaan verplaatst naar het trapveldje aan de rand van het dorp. De stuntobjecten waren echter zo gepositioneerd dat ze nog niet in gebruikt konden worden genomen door de jeugd. “Een teleurstelling voor de Zwartewaalse jeugd en een doorn in het oog wat betreft de aanblik van het dorp”. Lees verder

 • Lopen wij tegen onze grenzen aan?

  © VVD Voorne aan Zee

  11 maart − Terugkijkend op mijn leven heb ik nog nooit een periode meegemaakt met zoveel complexe problemen en tegenstrijdige belangen. Grote tekorten in de huisvesting. Torenhoge energieprijzen en een inflatie die zijn weerga niet kent. Een groot arbeidstekort. Problemen met de stikstof- en de CO2 uitstoot. De noodzakelijke verduurzaming. De afbouw van de gaswinning in Groningen. De asielcrisis. En de toenemende armoede. Natuurlijk zijn dit niet allemaal onderwerpen, die op de schaal van de gemeente Voorne aan Zee opgepakt moeten worden, maar wat we in ieder geval merken is dat ze een doorwerking hebben op onze mooie gemeente. Lees verder

 • VVD Voorne aan Zee blij met 1.25 miljoen voor starters.

  20 februari − De VVD is blij met het voorstel van het college om extra geld beschikbaar te stellen voor startersleningen. Deze extra lening vergroot de kans voor starters om een woning te kunnen kopen binnen de gemeente. In heel Voorne aan Zee kan iedere starter, van jong tot oud, onder voorwaarden gebruik maken van een aanvulling op de hypotheek van hun eerste huis door het aanvragen van een starterslening. In Hellevoetsluis was wegens succes het budget voor startersleningen op. Met het extra beschikbaar gestelde geld kunnen starters uit Hellevoetsluis nu ook weer een beroep doen op deze regeling. Lees verder

 • VVD Voorne aan Zee wil messen op straat kunnen verbieden.

  17 februari − De VVD wil een verbod mogelijk maken voor het dragen en meevoeren van messen en andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt op straat. Het gaat daarbij om voorwerpen die niet vallen onder de Wapenwet, maar die als wapen kunnen worden gebruikt, zoals schroevendraaiers en priemen. Doordat dergelijke voorwerpen niet onder de Wapenwet vallen, zijn ze niet bij wet verboden. De VVD wil dat de burgemeester de mogelijkheid krijgt om deze voorwerpen in aangewezen gebieden in de openbare ruimte te verbieden, zoals in winkelcentra en parken. Hij kan dan snel reageren, als de actualiteit daarom vraagt. Lees verder